Aktuelt

Utvalgsmøte nr. 20 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 1.- 2. desember sitt siste ordinære utvalgsmøte. Møtet fant sted i Asker. Hovedsaken på dette møtet var en felles gjennomgang av de ferdige utkastene til alle rapportens kapitler, og særlig ble det brukt tid på kapitlene som inneholder utvalgets overordnede vurdering og anbefalinger.

Utvalgsmøte nr. 19 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 9. november et digitalt utvalgsmøte. Hovedsakene denne gangen var en gjennomgang av tre reviderte kapittelutkast, samt en diskusjon om utvalgets samlede anbefalinger knyttet til rapportens konklusjoner. Fremdriftsplan for resten av utvalgets funksjonstid ble også presentert.

Siste utvalgsmøte finner sted utenfor Oslo 1. – 2. desember 2022.

Utvalgsmøte nr. 18 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 27. oktober et utvalgsmøte i Oslo. Hovedsak på dette møtet var en gjennomgang av tre kapittelutkast, samt en diskusjon om ulike virkemidler og tiltak knyttet til utvalgets konklusjoner. Rapportens tittel ble også diskutert.

Neste utvalgsmøte er et digitalt møte 9. november 2022.

Utvalgsmøte nr. 17 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 13. oktober et digitalt utvalgsmøte. Hovedsak på dette møtet var en gjennomgang av utkast til tre av rapportens kapitler, med særlig fokus på hovedobservasjoner og funn. Utvalget diskuterte også en foreslått disposisjon for rapportens avslutningskapitler.

Neste utvalgsmøte finner sted i Oslo 27. oktober 2022.

Utvalgsmøte nr. 16 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 22.- 23. september 2022 sitt sekstende utvalgsmøte. Under møtet ble flere av rapportens kapittelutkast presentert og diskutert, samt en endring i rapportens disposisjon. Som del av dette ble hovedobservasjoner for hvert kapittel diskutert. En av hovedsakene på dette møtet var også en gjennomgang av forberedte notater fra utvalgsmedlemmene og sekretariatet, der målet var å diskutere tanker om sakens helhet slik de fremstår på nåværende tidspunkt.

Nest utvalgsmøte er et digitalt møte 13. oktober 2022.

Utvalgsmøte nr. 15 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 31. august 2022 et digitalt utvalgsmøte. Møtet besto i hovedsak av et kort fagseminar, samt presentasjon og gjennomgang av utkast til tre av rapportens kapitler. Utvalget brukte også noe tid på å diskutere håndteringen av innspill og tips som kommer til utvalget, samt mulige vurderinger, konklusjoner og anbefalinger for rapporten som helhet. Neste utvalgsmøte er et fysisk to-dagers møte utenfor Oslo.

Når det gjelder innspill til utvalget vil vi informere om at for at utvalget skal kunne nyttiggjøre seg av innspill i arbeidet sitt må disse være utvalget i hende før utgangen av oktober 2022.

Utvalgsmøte nr. 14 2022

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt å forlenge utvalgets arbeid ut 2022, basert på utvalgets utfordringer knyttet til informasjonsinnhenting, og innsynsbegjæringer til utvalget. Det innebærer at Rolleforståelseutvalget leverer sin rapport i januar 2023.

Utvalget gjennomførte 18. august 2022 et utvalgsmøte i Oslo. Hovedsak på dette møtet var en gjennomgang av fire kapittelutkast, og rapportens oppdaterte disposisjon. På bakgrunn av forlengelsen diskuterte utvalget revidert møteplan og budsjett for resten av perioden. I møtet deltok også Anniken Kjällgren, som er ny utvalgssekretær (fra 18. juli 2022).

Neste digitale utvalgsmøte finner sted 31. august.

Utvalgsmøte nr. 13 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 23. juni 2022 et digitalt utvalgsmøte. Ingelin Killengreen deltok i deler av møtet, og det samme gjorde Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud. I tillegg fikk utvalget presentert Twitter-analysen utført av Infomedia, samt en analyse av NNPFs medlemsblad «Motgift» utført av utvalgsmedlem Liv Finstad. Møtet besto også av en intern del, der utvalget blant annet diskuterte et oppdatert kapittelutkast.

Neste utvalgsmøte finner sted 18. august.

Utvalgsmøte nr. 12 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 9. juni 2022 sitt tolvte utvalgsmøte. Av praktiske årsaker ble dette omgjort til et digitalt møte. Hovedsaker denne gangen var oppdatert disposisjon for utvalgets rapport, samt diskusjon av to kapittelutkast. Utvalget brukte særlig en del tid på å snakke om kapittelet som omhandler fortolkning av mandat, samt avgrensningene som dette innebærer. Det pågår fortsatt et omfattende arbeid med informasjonsinnhenting, og oppfølging av innspillsmøter.

Neste utvalgsmøte finner sted 23. juni.

Utvalgsmøte nr. 11 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 25. mai 2022 et kort utvalgsmøte, denne gangen digitalt. Utvalget diskuterte blant annet Birgitte Ellefsens rapport om NNPFs rolle i media, som er oversendt utvalget. I tillegg informerte utvalgsleder og sekretariatet om det avholdte møtet med Politihøgskolen, samt om et møte med Infomedia angående status når det gjelder en analyse av debatten som har vært på Twitter om NNPF. Utvalget brukte også noe tid på å diskutere noen sentrale begreper for rapporten.

Neste utvalgsmøte finner sted 9. juni i Oslo.

Møte med Politihøgskolen

18. mai ble det avholdt et møte mellom representanter for nåværende og tidligere ledelse ved Politihøgskolen og Rolleforståelseutvalget ved utvalgsleder, sekretariatet og utvalgsmedlem Finstad. Møtet ble avholdt på Politihøgskolen, og omhandlet i all hovedsak undervisningen på narkotikafeltet. Det ble enighet om at utvalget vil oversende noen oppfølgingsspørsmål i etterkant av møtet.

Utvalgsmøte nr. 10 2022

Rolleforståelsesutvalget gjennomførte 10. mai 2022 sitt tiende utvalgsmøte, denne gangen i Oslo. Dette møtet besto av et internt møte for utvalget, innlegg fra to inviterte fagpersoner, samt et møte med politidirektør Benedicte Bjørnland og assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Neste ordinære utvalgsmøte finner sted 25. mai 2022, og dette vil være et digitalt møte.

Utvalgsmøte nr. 9 2022

Rolleforståelsesutvalget gjennomførte 28. april 2022 et digitalt utvalgsmøte. Utvalget brukte en del tid på å diskutere oppdatert utkast til disposisjon for rapporten, samt strategi for oppfølging av avholdte fagseminarer og innspillsmøter. I tillegg ble utvalgets budsjettstatus presentert, og utvalget brukte også noe tid på å diskutere forhold knyttet til behandling av innsynsbegjæringer mottatt av utvalget.

Neste møte finner sted 10. mai 2022, og på dette møtet vil utvalget møte ytterligere fagpersoner, samt aktører som er sentrale i saken.

Utvalgsmøte nr. 8 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 07.04.2022 et fysisk innspillsmøte i Oslo. Under dette møtet møtte utvalget blant annet representanter fra NNPF og Politidirektoratet. Utvalget er i dialog med NNPF når det gjelder å få tilgang til de etterspurte dokumentene som utvalget per dags dato mangler. Utvalget vurderer fortløpende om det er aktuelt å høre ytterligere aktører/ personer, og utelukker ikke at det kan bli behov for flere slike møter utover de to foregående. Der utvalget ser behov for det, vil flere av deltakerne på både fagseminarene og innspillsmøtene følges opp med ytterlige spørsmål.

Neste utvalgsmøte gjennomføres digitalt 28.04.2022.

Utvalgsmøte nr. 7 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 24.03.2022 et digitalt innspillsmøte. For å forstå problemstillingene mandatet reiser er det helt sentralt å høre det utvalget forstår som relevante aktører og personer i saken. Det er viktig for utvalget å få belyst noen konkrete spørsmål for å kunne besvare vårt mandat, og det er viktig at de som mener seg berørt av saken får anledning til å fortelle sin historie og dele sitt syn. Møtet besto av en del der de ulike aktørene enkeltvis delte innspill og erfaringer slik de ønsket, og en del der de svarte på konkrete spørsmål fra utvalget. Målet med dette møtet var særlig å høre aktører som har vært aktive i debatten knyttet til rolleforståelse, eller som har bidratt til å legge premissene for den. I tillegg deltok andre personer som på forskjellig vis har innsikt i eller betydning for saken. Aktørene som deltok på innspillsmøtet kom på ulike måter med svært nyttige bidrag til utvalgets videre arbeid. Utvalget vurderer fortløpende om det er aktuelt å høre ytterligere aktører/ personer, og utelukker ikke at det kan bli behov for flere slike møter utover de allerede oppsatte.

Neste møte er også et innspillsmøte, og gjennomføres i Oslo 07.04.2022.

Utvalgsmøte nr. 6 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 10.-11.03.2022 fagseminarer. Målet med disse var å bedre forstå problemstillingene mandatet reiser, og å forankre disse i både en større samfunnsmessig og historisk kontekst, og i noen overordnede prinsipper for politiet. For å belyse både kontekst og prinsipper, hørte utvalget innlegg fra 11 forskere og andre med høy saksspesifikk kompetanse. Disse var invitert til å presentere forskning, erfaringer og synspunkter av relevans for mandatet, og seminaret var organisert for å belyse tre ulike hovedtemaer: 1) Politiets rolle, historisk og organisatorisk, 2) Virkningen av rusmidler og «krigen mot narkotika», og 3) Politiets forebyggende samfunnsoppdrag (herunder deres oppdrag/arbeid/rolle på rusfeltet). Etter hvert innlegg fikk utvalget mulighet til å kommentere og stille spørsmål, og utvalget er fornøyde med både gjennomføring og utbytte. Utvalget vurderer fortløpende om det er aktuelt å høre ytterligere fagpersoner, og utelukker ikke at det kan bli behov for flere seminarer.

Neste møte er et innspillsmøte med berørte parter/aktører i saken og gjennomføres digitalt 24.03.2022.

Utvalgsmøte nr. 5 2022

Rolleforståelsesutvalget gjennomførte 24. februar 2022 et digitalt utvalgsmøte. Som fast post diskuterte utvalget relevante medieoppslag siden forrige møte, og det ble lagt særlig vekt på forhold som vil kunne ha betydning for utvalgets videre arbeid. Hovedsak på dette møtet var planlegging av fagseminarer, som skal gjennomføres 10.-11. mars 2022.

Dernest diskuterte utvalget veien videre etter NNPFs avslag på gjentatt anmodning om tilgang til årsberetninger, resultatregnskap og publiserte medlemsblader. Slik utvalget understreket i sin gjentatte anmodning til NNPF, er det fortsatt utvalgets «klare oppfatning at kunnskap om NNPFs aktiviteter, herunder de politiansattes aktiviteter, er en forutsetning for å besvare vårt mandat», og videre, at «det er av særlig verdi å få tilgang til NNPFs egne beskrivelser av disse faktiske forhold, og beskrivelsen av forholdet til andre aktører, fremfor at man skal basere seg på fremstillinger gitt i ettertid og av sekundære kilder». Det at vi ikke får tilgang til disse dokumentene direkte fra NNPF, vil kunne ha betydning for utvalgets fremdrift.

Utvalgsmøte nr. 4 2022

Rolleforståelsesutvalget gjennomførte 10. februar 2022 et digitalt utvalgsmøte. Førsteamanuensis Birgitte Ellefsen (PHS) deltok i første del av møtet, og presenterte utkastet til rapporten hun skriver på vegne av utvalget, om omfanget av og innholdet i mediedebatten om NNPF. Videre brukte utvalget en del tid på å diskutere strategien videre for både sendte og planlagte innsynsbegjæringer og henvendelser. Sekretariatet presenterte status for den pågående kartleggingen av kommunikasjonen mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og NNPF.

Neste utvalgsmøte er planlagt som et digitalt møte, 24. februar 2022.

Utvalgsmøte nr. 3 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 27. januar 2022 et digitalt utvalgsmøte. På dette møtet ble et første utkast til disposisjon for utvalgets rapport diskutert, i likhet med et notat om rettskilder som regulerer politirollen og rettskilder som regulerer statlig pengestøtte til private foreninger. Utvalget brukte en del tid på å diskutere hva som er det særskilte med politiet, og politiets rolle i samfunnet, og hva som er egnet til å svekke politiets habilitet og integritet. Utvalgsleder og sekretariatet orienterte om status når det gjelder informasjonsinnhenting, herunder innsynsbegjæringer. I tillegg ble de planlagte fagseminarene og mulige eksterne oppdrag som ønskes bestilt av utvalget, diskutert.

Neste utvalgsmøte gjennomføres digitalt 10. februar 2022.

Utvalgsmøte nr. 2 2022

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 13. januar 2022 et digitalt utvalgsmøte. Hovedpunkter for dette møtet var videre avklaring av utvalgets mandat, og utvalgets ulike tilnærminger til oppdraget.  Avklaring av mandat ble diskutert på bakgrunn av et grunnlagsdokument basert på diskusjonene som fant sted under oppstartsmøtet. Det ble presisert at det ikke er NNPF som sådan som skal vurderes av utvalget, men politiet og om politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til NNPF.  Utvalgets arbeid vil baseres både på rettslige, organisatoriske og samfunnsmessige dimensjoner. Andre sentrale tema var planlegging av fagseminarer og innspillsmøter, samt øvrige strategier for informasjonsinnhenting.

Neste utvalgsmøte gjennomføres digitalt 27. januar 2022.

Utvalgsmøte nr. 1 2021

Rolleforståelseutvalget gjennomførte 15. og 16. desember 2021 et digitalt oppstartsmøte. Møtet ble avholdt digitalt på grunn av gjeldende smittevernstiltak. Representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet deltok i deler av møtet, og orienterte om bakgrunnen for oppnevningen av utvalget og dets mandat. Hovedtemaene som ble diskutert under møtet var hvordan utvalget skal tolke sitt mandat og tilnærme seg arbeidet med å etablere det nødvendige kunnskapsgrunnlaget. Det ble brukt vesentlig med tid på å diskutere relevante grunnlagsbegreper og prinsipper, for eksempel rolleforståelse. Førsteamanuensis Birgitte Ellefsen fra Politihøgskolen presenterte en foreløpig oversikt over den pågående kartleggingen av omfanget av og innholdet i mediedebatten om NNPF. Ellefsen har foreløpig gått gjennom alle medieoppslag mellom 1991-2016.

Neste utvalgsmøte gjennomføres digitalt 13. januar 2022.